Regler for byggeri af carporte

Nye regler gør det nemmere at bygge skur, carport og drivhus (sekundære bygninger)

Det nye bygningsreglement, BR18. betyder, at du ikke længere skal søge om byggetilladelse til eller anmelde småbyggeri som skure, carporte og drivhuse op til 50 kvadratmeter til kommunen, før du går i gang.

Hvad betyder sekundært byggeri?

Sekundært byggeri omfatter alle bygninger på grunden, som ikke er en del af den primære bolig. Bygningerne må ikke anvendes til beboelse eller længerevarende ophold. Til havens små og mindre bygninger medregnes bl.a.: 

  • Garage og carport 
  • Udhus (redskabs-, brænde- og cykelskur m.m.) 
  • Overdækket terrasse
  • Drivhus

For pavilloner, lysthuse, udestuer og vinterhaver gælder der andre regler.

Lokalplaner og servitutter

Udover bestemmelserne i Bygningsreglementet kan det være krav i f.eks. lokalplan, eller grundejerforeningsbestemmelser der gælder for området som skal overholdes, når der bygges i dit kvarter. Der kan også være tinglyste servitutter der regulerer, hvad, hvor og hvordan du må bygge på den enkelte grund.

Du kan finde lokalplaner på din kommunes hjemmeside, eller via OIS. Servitutter, der kan gælde for din grund, kan du finde via Den Digitale Tinglysning.

Regler for byggeri i skel

Byggeri i skel eller nærmere skel end 2,5 meter skal overholde regler om højde og længde. I sommerhusområder er der andre regler.

Byggeri i skel eller nærmere skel end 2,5 meter

Byggeri til garage, carport, udhus, drivhus eller overdækket terrasse, som opføres i tilknytning til en eksisterende bolig, må placeres i skel eller nærmere skel end 2,5 meter.

I boligområder gælder følgende for udhusbebyggelse i skel eller nærmere skel end 2,5 meter:

  • Højde maksimalt 2,5 meter over terræn.
  • Samlet længde på maksimalt 12 meter mod skel for alle udhusbygninger.
  • Ingen vinduer og døre imod skel.

I sommerhusområder skal alt udhusbebyggelse være placeret mindst 5,0 meter fra skel. Afstanden kan reduceres til 2,5 meter, når ovennævnte bestemmelser er overholdt.

Læs bestemmelserne i Bygningsreglementet § 183

Udhusbebyggelse mere end 2,5 meter fra skel

Udhusbebyggelse med placering mere end 2,5 meter fra skel skal overholde et højdegrænseplan på 1,4 x afstanden til skel. Totalhøjden må ikke være over 8,5 meter. I sommerhusområder er der andre krav til maksimal højde.

Læs bestemmelserne i Bygningsreglementet § 177

Hvilke små bygninger kræver byggetilladelse?

Hvis det samlede areal af udhuse, skure mm. Der opføres i tilknytning til et fritliggende enfamiliehus overstiger 50 kvadratmeter, skal du søge byggetilladelse. 

Hvis det samlede areal af udhuse, garager, carporte overdækninger m.v. er mere end 50  m2 (for rækkehuse 20 m2) skal arealet desuden regnes med i beregning af bebyggelsesprocenten, hvilket kan betyde, at der skal søges byggetilladelse og i nogle tilfælde dispensation.

Selvom byggeriet er under 50 kvadratmeter, skal der desuden ansøges om byggetilladelse, hvis der er tale om en garage, en carport eller et udhus, som er integreret i det eksisterende byggeri. Eller hvis der skal søges dispensation  fra andre regler i bygningsreglementet, f.eks de maksimalt 12 meter lang skel, at de første 2,5 m fra skel må ingen del af bygningen være højere end 2,5 m.

Både udestuer og vinterhaver samt egentlige tilbygninger kræver altid ansøgning om byggetilladelse. Du skal altid søge om byggetilladelse, hvis et byggeri øger beboelsesarealet.